shutterstock_319266716.jpg

Kosten: helderheid en transparantie staan wederom voorop

Ook over de kosten is Bikker Advocatuur graag volstrekt duidelijk en transparant. Zo treft u het uurtarief gewoon op deze pagina. Ook hanteert Bikker Advocatuur geen ‘verborgen tarieven’ zoals een – bovenop het uurtarief komend – opslagpercentage voor ‘algemene kantoorkosten’, een verschijnsel dat men bij de meer conservatieve kantoren nog geregeld ziet.

Dus geen ondoorzichtige fratsen maar gewoon: tarief = tarief. Let wel: externe kosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van kadastrale uittreksels, e.d.) vallen uiteraard niet daaronder en worden afzonderlijk doorberekend.

Scherpe tarieven

Met betrekking tot het tarief biedt Bikker Advocatuur meerdere opties. Onder de kop ‘betalingsafspraken’ staan die opties opgesomd. In alle gevallen geldt dat het tarief scherp is, zeker in vergelijking met de ‘traditionele’ advocatentarieven in de driehoek Utrecht-Nieuwegein-Houten.

Gratis en vrijblijvend eerste consult

Een eerste, oriënterend gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Anders dan wat men bij veel andere advocatenkantoren ziet, neemt Bikker Advocatuur daarvoor bovendien ruim tijd (45 minuten). U kunt dus in alle rust uw verhaal kwijt. Binnen de driehoek Utrecht-Nieuwegein-Houten kan zelfs ook naar ú worden toegekomen, zonder dat daarvoor enige vergoeding in rekening wordt gebracht. Zelfs niet als u met dat eerste consult al voldoende geholpen bent. En dat alles – indien u dat wenst – ook buiten reguliere kantoortijden!

Betalingsafspraken

Als wordt afgesproken dat Bikker Advocatuur voor u aan de slag gaat, worden in dat eerste consult meteen ook heldere betalingsafspraken gemaakt.

Bikker Advocatuur biedt te dien aanzien meerdere opties:

  • fixed fee (vaste vergoeding);
  • (deels) resultaatsafhankelijke fixed fee;
  • gefinancierde rechtsbijstand;
  • uurtarief;
  • (deels) resultaatsafhankelijk uurtarief.

Optie 1: fixed fee (vaste vergoeding)

Anders dan de meer conservatieve kantoren werkt Bikker Advocatuur veelal graag op basis van een – op maat gesneden – fixed fee (vaste vergoeding), in plaats van tegen uurtarief. Een vaste prijs per specifieke (deel)taak is eveneens bespreekbaar.

In de visie van Bikker Advocatuur verdienen vaste prijsafspraken (al dan niet deels resultaatsafhankelijk, zie optie 2) in diverse gevallen de voorkeur, aangezien zulke afspraken, aan alle betrokkenen, de meeste duidelijkheid bieden. Voorwaarde is uiteraard wel, dat de betreffende, individuele zaak zich inhoudelijk ‘leent’ voor een vaste prijsafspraak. Of dat het geval is, kan Bikker Advocatuur met u bespreken in het – gratis en geheel vrijblijvende – eerste consult.

Optie 2: (deels) resultaatsafhankelijke fixed fee

Ook kan Bikker Advocatuur in dat oriënterend consult met u bespreken of een deels resultaatsafhankelijke fixed fee mogelijk is, in de zin dat als basis een gereduceerde fee in rekening wordt gebracht (basisvergoeding), met een (aanvullende) opslag als een bepaald resultaat wordt bereikt (succes fee).

Bikker Advocatuur kan echter geen zaken aannemen op basis van volledige ‘no cure no pay’ (recht op betaling uitsluitend bij succes); de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten staat daaraan in de weg (behoudens een enkele uitzondering, die echter op de rechtspraktijk van Bikker Advocatuur niet van toepassing is).

Optie 3: gefinancierde rechtsbijstand

Binnen deze optie onderscheidt Bikker Advocatuur een drietal vormen, waarbij echter gemeenschappelijk kenmerk steeds is dat de rechtsbijstand wordt betaald door een derde. Deze derde kan een verzekeraar, een onderneming in procesfinanciering of de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) zijn.

Optie 3a: verzekering

Als u een verzekering voor rechtsbijstand hebt – en uw geschil onder de dekking van die verzekering valt – zal Bikker Advocatuur doorgaans rechtsbijstand op basis van die verzekering kunnen verlenen. U hebt namelijk recht op vrije advocaatkeuze. In de kern houdt dit in dat u als verzekerde, wel binnen zekere grenzen (de verzekeraar mag bijvoorbeeld grenzen stellen aan de vergoeding) en pas nádat u het geschil bij uw verzekeraar hebt aangemeld (altijd eerst aanmelden bij en consent vragen van verzekeraar!), zelf uw advocaat kunt kiezen. De verzekeraar dient dan (binnen de grenzen zoals zojuist bedoeld) de kosten van die advocaat te vergoeden. In een uitspraak van 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie uitdrukkelijk bevestigd dat dit recht op vrije advocaatkeuze ook van toepassing is in geval van verzekeringen voor rechtsbijstand.

Voor meer informatie over de mogelijkheid van rechtsbijstand op verzekeringsbasis, de relevante aandachtspunten daarbij en/of de uitspraak van het Europese Hof van Justitie kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met Bikker Advocatuur. Voor een uitvoerige bespreking van deze mogelijkheid is het gratis en vrijblijvende eerste consult het aangewezen forum. Belt u in dat geval voor een afspraak. Of stuur een mail. Contactgegevens treft u hiernaast.

Optie 3b: procesfinanciering

Procesfinanciering door een – daartoe opgezette – (commerciële) onderneming is in Nederland een betrekkelijk jong fenomeen. Die onderneming in procesfinanciering betaalt de kosten van rechtsbijstand, in ruil voor een percentage van de opbrengst van de zaak, dat is in essentie het verhaal. Het zal dus niet verbazen, dat deze optie alleen in geval van zeer forse financiële belangen tot de mogelijkheden behoort en dat in verreweg de meeste zaken deze optie dus niet speelt. Voor meer info kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Optie 3c: toevoeging

Voor minder draagkrachtigen is er de mogelijkheid van rechtsbijstand op basis van een zogeheten toevoeging. In dat geval worden de kosten van rechtsbijstand door de overheid betaald (gesubsidieerde rechtsbijstand), behoudens een (relatief) geringe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de cliënt. De voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een toevoeging en de hoogtes van de eigen bijdragen kunt u bekijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Uitgangspunt bij toevoegingszaken is dat Bikker Advocatuur te dien aanzien een selectiebeleid hanteert waarbij in beginsel sprake dient te zijn van een casus met een zekere bijzonderheid in juridisch en/of maatschappelijk en/of sociaal opzicht.

Optie 4: uurtarief

Werkzaamheden kunnen uiteraard ook tegen uurtarief worden verricht. Dat bedraagt € 170,00 (exclusief 21% BTW). En daarbij geldt dan, dat dit ook echt het uurtarief is; aan fratsen zoals een – bovenop het uurtarief komend – opslagpercentage voor ‘algemene kantoorkosten’ doet Bikker Advocatuur niet. Waar Bikker Advocatuur wel aan doet, is een inzichtelijke urenspecificatie bij elke nota.

Optie 5: (deels) resultaatsafhankelijk uurtarief

Net als de mogelijkheid van een fixed fee een (deels) resultaatsafhankelijke variant kent, kent ook de optie van het uurtarief een (deels) resultaatsafhankelijk alternatief. In deze variant wordt als basis een gereduceerd uurtarief in rekening gebracht (het basistarief), met een (aanvullende) opslag als een bepaald resultaat wordt bereikt (succes-tarief).

Schrijnende situaties/bijzondere omstandigheden

Voor echt schrijnende situaties ‘tussen wal en schip’ zijn bijzondere afspraken altijd bespreekbaar. Schroomt u dus ook in dat geval niet om contact op te nemen met Bikker Advocatuur te Utrecht: 030 – 750 89 67.