shutterstock_165061559.jpg

Privacy Statement Bikker Advocatuur te Utrecht

 

In deze privacyverklaring legt Bikker Advocatuur uit hoe Bikker Advocatuur omgaat met persoonsgegevens: welke persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt en voor welk doel worden die gegevens verwerkt. Ook wordt uitgelegd dat en hoe u een verzoek kunt doen om uw persoonsgegevens in te zien / aan te passen / te verwijderen.

 

Bikker Advocatuur en privacy

Bikker Advocatuur respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die het kantoor anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. De persoonsgegevens die door Bikker Advocatuur (kunnen) worden verwerkt, worden hierna onder de kop ‘Persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt’ opgesomd. De doeleinden van de verwerking worden hierna onder de kop ‘Doeleinden van de verwerking’ opgesomd. Met deze op de kantoorwebsite gepubliceerde uitleg wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bikker Advocatuur verwerkt.

 

Persoonsgegevens die door Bikker Advocatuur (kunnen) worden verwerkt

Bikker Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren en om dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor meer uitvoerige informatie over de doeleinden van de verwerking wordt naar de opsomming onder de hiernavolgende kop ‘Doeleinden van de verwerking’ verwezen. De persoonsgegevens die (afhankelijk van de voor de specifieke dienstverlening benodigde verwerking) verwerkt (kunnen) worden, zijn: achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, burgerservicenummer (BSN), ondernemersgegevens, vermogens- en inkomensgegevens. Dergelijke persoonsgegevens verwerkt Bikker Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan Bikker Advocatuur kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Doeleinden van de verwerking

Bikker Advocatuur verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: het verlenen van juridische diensten (waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures, adviseren en bemiddelen), verwijzen (naar een derde), en voldoen aan regelgeving. De verwerking gaat niet verder dan voor het betreffende doel benodigd is.

 

De (juridische) grondslag van de verwerking

Bikker Advocatuur verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: (i) uitvoering van een overeenkomst, (ii) wettelijke verplichting, (iii) verkregen toestemming van betrokkene(n), (iv) gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bikker Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met de derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bikker Advocatuur, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Bikker Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Bikker Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een (verwerkers)overeenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Bikker Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een notaris, accountant, en een ingeschakelde (andere) derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ter beveiliging/bescherming van uw persoonsgegevens, zorgt Bikker Advocatuur, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bikker Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal Bikker Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een (verwerkers)overeenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bikker Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De standaardbewaartermijn is vijf jaar.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt in beginsel binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Bikker Advocatuur. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bikker Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Bikker Advocatuur kan uiteraard alleen verzoeken in behandeling nemen die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Bikker Advocatuur, postbus 85183, 3508 AD Utrecht (post) of info@bikker-advocatuur.nl (e-mail).

 

Gebruik social media

Op de website(s) van Bikker Advocatuur (kunnen) zijn opgenomen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Bikker Advocatuur kan geen toezicht houden op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, kan het (dus) raadzaam zijn eerst het Privacy Statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Bikker Advocatuur kan gebruiksgegevens bijhouden van de kantoorwebsite(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde gebruiksgegevens zijn in beginsel anoniem (en raken de privacy dus niet) en worden niet door Bikker Advocatuur verhandeld aan derden. Op de apparaten van bezoekers worden door de kantoorwebsite(s) van Bikker Advocatuur van nature geen cookies geplaatst. Wel zouden cookies kunnen worden geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Zoals aldaar reeds is aangegeven, heeft Bikker Advocatuur geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Voorts kan door de website(s) van Bikker Advocatuur gebruik worden gemaakt van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Door gebruik te maken van de website(s) van Bikker Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van dergelijke informatie door Google. Bikker Advocatuur heeft geen invloed op hoe Google aan de verwerking van dergelijke (gebruiks)informatie uitvoering geeft.

 

Aanpassing Privacy Statement

Bikker Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden althans het aangepaste Privacy Statement wordt op de website(s) van het advocatenkantoor gepubliceerd.

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met: Bikker Advocatuur, postbus 85183, 3508 AD Utrecht (post) of info@bikker-advocatuur.nl (e-mail).